نحوه محاسبه رگرسیون گام به گام

برای محاسبه رگرسیون چندین روش وجود دارد. در اینجا رگرسیون گام به گام StepWise شرح داده می‌شود.

موقعی از رگرسیون گام به گام استفاده می‌شود که پژوهشگر چند متغیر مستقل دارد و می‌خواهد اثرات آن را بر روی متغیر وابسته نشان دهد به عبارتی از متغیرهای مستقل موجود کدام متغیر به بهترین وجهی می‌تواند متغیر وابسته را پیش‌بینی کند، سهم هر متغیر چقدر است و در کل با همدیگر چقدر قادر به پیش بینی هستند.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در Spss از منوی زیر استفاده می‌شود.

Analyze/regression /linear

سپس متغیر وابسته را در کادر Dependent قرار داده و متغیرهای مستقل را به قسمت Independent وارد می‌کنیم. در قسمت Method گزینه Stepwise را انتخاب می‌کنیم.

در قسمت Statistic گزینه Estimate, R Squared change  و Descreptives را انتخاب و Continue

در ادامه در قسمت Plot ، Dependent را از کادر سمت چپ انتخاب و به قسمت Y و O ZPRED را به قسمت X  منتقل می‌کنیم.

برای اطلاعات بیشتر می‌توان گزینه‌های histogram و  Normal Probabability plot را انتخاب کرد، سپس Continue و OK.